പ്രധാന താള്‍ PDF Print E-mail

സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും പഴയ വകുപ്പുകളില്‍ ഒന്നാണ് സര്‍വെ ആന്‍റ് ഭൂരേഖ വകുപ്പ്. സംസ്ഥാനത്തിന്‍െറ് പ്രദേശങ്ങളില്‍ ആദ്യ സര്‍വെ നടന്നത് 1883-1928 കാലയളവിലാണ്. വളരെയേറെ സാങ്കേതികമായതും, കഠിനാദ്ധ്വാനം ആവശ്യമുള്ളതുമായ സര്‍വെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ റവന്യൂ ഭരണനിര്‍വഹണത്തിനുവേണ്ട അടിസ്ഥാനപ്രവര്‍ത്തനം കൂടിയാണ്. പുതിയ സര്‍വെ സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളായ ആഗോള സ്ഥലനിര്‍ണ്ണയ സംവിധാനം (ജി.പി.എസ്) ഇലക്ട്രോണിക് ടോട്ടല്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കാഡ് സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ തുടങ്ങിയ സമീപകാലത്ത് വകുപ്പില്‍ ഉപയോഗിക്കുവാനും അതുവഴി വകുപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ നവീകരിക്കുവാനുമുള്ള നടപടികള്‍ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂമിയുടെ പുനര്‍‌സര്‍വെ മൂന്ന്  വര്‍ഷകാലയളവിനുള്ളില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പരിപാടിക്ക് ഗവണ്‍മെന്‍റ് തുടക്ക​ കുറിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ പുനര്‍സര്‍വെ പൂര്‍ത്തിയാക്കുക എന്നതാണ് വകുപ്പിന്‍റെ പ്രധാന ചുമതല.സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെവിവിധ ഭാഗത്തായി പുനര്‍സര്‍വെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടന്നുവരുന്നു. ശേഷിക്കുന്ന വില്ലേജുകളില്‍ ആധുനിക സര്‍വെ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് സര്‍വെ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിന് ഗവണ്‍മെന്‍റ് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നു.